Установчі Документи

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОСОБИСТИХ ОХОРОНЦІВ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПРОФЕСІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОСОБИСТИХ ОХОРОНЦІВ»

Протокол №1

від «__» квітня 2016 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ОСОБИСТИХ ОХОРОНЦІВ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ОСОБИСТИХ ОХОРОНЦІВ» (далі — Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань на території України, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання*, чинного законодавства та цього Статуту

1.3. Організація створена та діє на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників) (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами і несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки і штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.